Müddət: 6 Ay - 100 Saat

Qiymət: Aylıq 140 AZN

1.1 Proqram strukturu
1.2 Kompilyatoru
1.3 Yazılmış kodu kompilyasiya etmək
1.4 Proqramı icra etmək
1.5 Identifikatorlar
1.6 Açar sözlər
1.7 Kommentlər

1.1 Primitiv tiplər
1.2 Referens tiplər
1.3 Enumerated tiplər
1.4 Volatile
1.5 Tip çevrilmələri
1.6 Implicit type conversions
1.7 Explicit type conversions
1.8 Sətirlər

1.1 Dəyişənlərin tanımlanması
1.2 Dəyişənlərə qiymət mənimsədilməsi
1.3 Ədəd dəyişənləri
1.4 Simvol dəyişənləri
1.5 Sətir dəyişənləri
1.6 Məntiqi dəyişənlər
1.7 Lvalues və Rvalues
1.8 Register dəyişənlər

1.1 Lokal dəyişənlər
1.2 Qlobal dəyişənlər
1.3 Dəyişənlərin inisiallaşdırılması

1.1 Integer literallar
1.2 Floating-Point literallar
1.3 Boolean literallar
1.4 Character literallar
1.5 String literallar
1.6 Sabitlərin təsviri

1.1 Auto Storage sinifi
1.2 Register Storage sinifi
1.3 Static Storage sinifi
1.4 Extern Storage sinifi
1.5 Mutable Storage sinifi
1.6 Dynamic allocation

1.1 New operatoru
1.2 Delete operatoru
1.3 Siniflər üçün dinamik yaddaş
1.4 Obyektlər üçün dinamik yaddaş

1.1 Riyazi operatorlar
1.2 Əlaqə operatorları
1.3 Məntiqi operatorlar
1.4 Mənimsətmə operatorları
1.5 Misc operatorlar
1.6 Operatorların icra olunma ardıcıllıqları
1.7 Shift operatorlar
1.8 Sizeof operatoru
1.9 “<<” , “>>” operatorları
1.10 Casting operatorları
1.11 Escape sequences
1.12 Binary arithmetic operators
1.13 Unary arithmetic operators

1.1 While dövr operatoru
1.2 For dövr operatoru
1.3 Do-while dövr operatoru
1.4 Iç-içə dövrlər
1.5 Dövr-nəzarət blokları
1.6 Break bloku
1.7 Continue bloku
1.8 Goto bloku
1.9 Sonsuz dövr

1.1 If bloku
1.2 If...else bloku
1.3 Switch bloku
1.4 Iç-içə if blokları
1.5 ? : operatoru

1.1 Funksiyanın təsvir olunması
1.2 Funksiyanı çağırmaq
1.3 Funksiya arqumentləri
1.4 Call by value
1.5 Call by pointer
1.6 Call by reference
1.7 Parametrlər üçün default qiymətlər
1.8 Funksiyaya parametr olaraq obyekt göndərmək
1.9 Void funksiyalar
1.10 Rekursiv funksiyalar

1.1 Ədədlərin təsvir olunması
1.2 Riyazi əməliyyatlar
1.3 Təsadüfi ədədlər

1.1 Massivlərin təsvir olunması
1.2 Massivlərin inisializasiya edilməsi
1.3 Massivin elementləri
1.4 Funksiyalara parametr olaraq massivlərin göndərilməsi
1.5 Funksiyanın qayıdış tipi olaraq massiv istifadə etmək
1.6 Çox ölçülü massivlər
1.7 Obyektlərin massivi

1.1 String sinifi
1.2 Sətirlərin birləşdirilməsi
1.3 Sətirlərdə axtarışın tətbiqi
1.4 Sətirlərin müqayisəsi

1.1 Pointer nədir?
1.2 Null pointer-lər
1.3 Pointer-lər və massivlər
1.4 Pointerlərin massivi
1.5 Pointer to Pointer
1.6 Funksiyaya pointer göndərmək
1.7 Funksiyanın pointer geri qaytarış tipi

1.1 Referenslər və pointerlər
1.2 Referenslərin yaradılması
1.3 Referenslərin parametr kimi istifadəsi
1.4 Referenslərin qayıdış tipi kimi istifadəsi

1.1 Hazırki saat və tarix
1.2 Saat və tarixin formatlaşdırılması

1.1 İ/O kitabxanaları
1.2 Manupulators
1.3 Standart output stream (cout)
1.4 Standart input stream (cin)
1.5 Standart error stream (cerr)
1.6 Standart log stream (clog)
1.7 Formatting and manipulating
1.8 Formatted output of integers
1.9 Formatted output of floating-point numbers
1.10 Output in fields

1.1 Strukturun müəyyən olunması
1.2 Struktur elementlərindən istifadə
1.3 Strukturlar funksiya arqumentləri kimi
1.4 Pointers to structures
1.5 Typedef açar sözü
1.6 Structure və union

1.1 List əməliyyatları
1.2 Sets
1.3 Maps
1.4 Multisets
1.5 Multimaps

1.1 Sinifin təsviri
1.2 Obyektlər
1.3 Sinif access modifikatorları
1.4 Public üzvlər
1.5 Private üzvlər
1.6 Protected üzvlər
1.7 Constructor və Destructor
1.8 Overloaded constructor
1.9 Parameterized constructor
1.10 Class destructor
1.11 Copy constructor
1.12 Friend functions
1.13 Inline functions
1.14 This Pointer
1.15 Pointer to Classes
1.16 Sinifin static üzvləri
1.17 Static funksiyalar
1.18 Siniflərin tip çevrilmələri
1.19 Sinifin üst sinifə çevrilməsi

1.1 Virtual metodlar
1.2 Abstract və Concrete siniflər
1.3 Pointers and references to abstract classes
1.4 Virtual assignment
1.5 Inhomogeneous lists

1.1 Üst və alt siniflər
1.2 Giriş nəzarəti və varislik
1.3 Varisliyin tipləri
1.4 Çox varislilik

1.1 Funksiyanın overload olunması
1.2 Operatorun overload olunması
1.3 Overload oluna bilən və bilməyən operatorlar
1.4 Unary operator overload
1.5 Artırma və azaltma operatorları
1.6 Binary operator overloading
1.7 Relational operator overloading
1.8 Input/output operators overloading
1.9 Assignment operators overloading
1.10 Function call() operator overloading
1.11 Subscripting operator overloading
1.12 Class member access operator overloading
1.13 “<<” və “>>” operatorlarının overload olunması

1.1 Polimorfizm anlayışı
1.2 Virtual funksiya
1.3 Dynamic casts

1.1 Access labels enforce abstraction
1.2 Data abstraction faydaları

1.1 Faylın açılması
1.2 Faylın bağlanması
1.3 Fayla yazmaq
1.4 Fayldan oxumaq
1.5 File position pointers

1.1 Throwing exceptions (istisnanın baş Verməsi)
1.2 Səhvlərin tutulması
1.3 Standart istisnalar
1.4 Yeni istisna yaratmaq

1.1 Yazma və silmə əməliyyatları
1.2 Massivlər üçün dinamik yaddaş istifadəsi
1.3 Obyektlər üçün dinamik yaddaş istifadəsi

1.1 Namespace-in yaradılması
1.2 Using directive
1.3 Ayrılmış namespace-lər
1.4 Iç-içə namespace-lər

1.1 Funksiya şablonu
1.2 Sinif şablonu

1.1 “#define” Preprosessoru
1.2 Macros
1.3 Conditional Compilation
1.4 #, ## operatorları
1.5 Predefined c++ Macros

1.1 Thread-in yaradılması
1.2 Thread-in terminate edilməsi
1.3 Thread-ə arqumentin göndərilməsi
1.4 Thread-lərin birləşdirilməsi və ayrılması

1.1 CGİ nədir?
1.2 Web browsing
1.3 CGI architecture diagram
1.4 Web server konfiqurasiyası
1.5 Ilk CGİ proqramı
1.6 HTTP Header
1.7 CGİ environment variables
1.8 C++ CGİ kitabxanası
1.9 GET və POST metodları
1.10 URL misalı
1.11 FORM misalı
1.12 Passing Checkbox data to CGİ program
1.13 Passing RadioButton data to CGİ program
1.14 Passing TextArea data to CGİ program
1.15 Passing DropDown Box data to program
1.16 Using cookies in CGI
1.17 Setting up cookies
1.18 Retrieving cookies
1.19 File upload example

1.1 Standart funksiya kitabxanası
1.2 Obyekt yönümlü sinif kitabxanası