Müddət: 6 Ay - 100 Saat

Qiymət: Aylıq 140 AZN

1.1 “.NET” Framework
1.2 C# üçün İDE
1.3 Visual Studio proqramı

2.1 İlk proqramın qurulması
2.2 Proqramın konsol ekranında icrası
2.3 Proqramı kompilyasiya etmək
2.4 Proqramı icra etmək
1.5 Açar sözlər

3.1 “using” açar sözü
3.2 “class” açar sözü
3.3 Kommentlər haqqında
3.4 Üzv dəyişənləri
3.5 Üzv funksiyaları
3.6 Sinifin inisiallaşdırılması
3.7 Identifikatorlar
3.8 “this” açar sözünün istifadəsi

4.1 Value tipi
4.2 Referens tipi
4.3 Obyekt tipi
4.4 Dinamik tip
4.5 “String” tipi
4.6 “Pointer” tipi
4.7 “Int” tipi
4.8 “Decimal” tipi
4.9 “Boolean” tipi
4.10 “Character” tipləri
4.11 “String” və “char” müqayisəsi

5.1 Tip çevrilmə metodları
5.2 Səhv tip çevrilmələrinin qarşısının alınması
5.3 Is və as operatorlarının istifadəsi
5.4 Widening və narrowing

6.1 Dəyişənlərin tanımlanması qaydaları
6.2 Dəyişənlərin inisiallaşdırılması
6.3 Istifadəçidən verilənlərin daxil edilməsi
6.4 Rvalue və Lvalue ifadələri
6.5 Boxing və Unboxing

7.1 Integer qiymətlər
7.2 Nöqtəli ədədlər
7.3 Simvol sabitləri
7.4 String literalları
7.5 Sabitlərin təyin olunması

8.1 Riyazi operatorlar
8.2 Əlaqə operatorları
8.3 Məntiqi operatorlar
8.4 Mənimsətmə operatorları
8.5 “Bitwise” operatorlar
8.6 Operatorların icra olunma ardıcıllığı
8.7 Smooth operator anlayışı

9.1 “If” bloku
9.2 “If...else” bloku
9.3 Iç-içə if blokları
9.4 “Switch” bloku
9.5 “? : “ operatoru

10.1 “While” dövr operatoru
10.2 “For” dövr operatoru
10.3 “Do...While” dövr operatoru
10.4 Iç-içə dövrlər
10.5 Dövrə nəzarət blokları
10.6 Sonsuz dövr

11.1 “Public” access specifier
11.2 “Private” access specifier
11.3 “Protected” access specifier
11.4 “İnternal” access specifier

12.1 Istifadə olunması
12.2 Abstract obyektlər

13.1 Metodların qurulması qaydası
13.2 Metodun çağırılması
13.3 Rekursiv metod çağırılması
13.4 Metodlara parametrlərin göndərilməsi
13.5 Metoda çox parametrlərin göndərilməsi
13.6 Default arqumentlər
13.7 Value parametr göndərmək
13.8 Referens parametr göndərmək
13.9 Anonim metodlar
13.10 Metodların qiymət qaytarması
13.11 “static” metodlar
13.12 Instance metodlar

14.1 Massivin qurulması
14.2 Massivin inisiallaşdırılması
14.3 Massivə qiymətin verilməsi
14.4 Massivin elementlərindən istifadə
14.5 Massivdə “foreach” operatorundan istifadə
14.6 Çoxölçülü massivlər
14.7 Ikiölçülü massivlər
14.8 “Jagged” massivlər
14.9 Massivlər funksiya arqumenti kimi
14.10 “Param” massivlər
14.11 “Array” sinifi
14.12 “Array” sinifinin xüsusiyyətləri
14.13 “Array” sinifinin metodları
14.14 Fixed-value massivi
14.15 Variable-length massivi
14.16 Length xüsusiyyəti
14.17 Massiv elementlərinin sortlaşdırılması

15.1 String obyekti yaratmaq
15.2 String sinifinin xüsusiyyətləri
15.3 String sinifinin metodları
15.4 Sətirlərin müqayisəsi
15.5 Compare metodunun istifadəsi
15.6 “UpperCase” və “LowerCase” əməliyyatları
15.7 Sətir axtarış əməliyyatları
15.8 Sətir massivinin bir sətirdə birləşdirilməsi
15.9 “Trim()” və “Pad()” metodlarının istifadəsi
15.10 “Concatenate()” metodunun istifadəsi
15.11 “Split()” metodunun istifadəsi
15.12 Sətirlərin formatlaşdırılması
15.13 ToString, String.Format istifadəsi

16.1 Struktur qurmaq
16.2 C# strukturlarının xüsusiyyətləri
16.3 Sinif və struktur

17.1 Enum qurmaq
17.2 Emun elementləri
17.3 Enum əməliyyatları

18.1 Sinifin qurulması
18.2 Üzv funksiyaları
18.3 Konstruktorlar
18.4 Destruktorlar
18.5 Sinifin statik üzvləri
18.6 Sinif üzvlərinə girişin məhdudlaşdırılması
18.7 Accessor metodlar
18.8 “Parallel” sinifi
18.9 “Parse”, “TryParse” və “Convert” sinifləri
18.10 Serialization və deserialization

19.1 Əsas və alt siniflər
19.2 Üst sinifin inisiallaşdırılması
19.3 Çox varislilik
19.4 “İS-A” və “HAS-A” əlaqələri
19.5 Üst sinifin konstruktorunu çağırmaq

20.1 Statik polimorfizm
20.2 Dinamik polimorfizm

21.1 Overload oluna bilən operatorlar
21.2 Overload oluna bilməyən operatorlar

22.1 Interfeysin qurulması
22.2 Xüsusiyyətləri
22.3 İComparable interfeysinin istifadəsi
22.4 İComparer interfeysi
22.5 İEquatable interfeysi
22.6 İCloneable interfeysi
22.7 İEnumerable interfeysi

23.1 Qurulması
23.2 “using” açar sözü
23.3 Iç-içə namespace-lər
23.4 Proqramın mənbə fayllarına bölünməsi
23.5 Assemblies
23.6 Ikinci proyekti mövcud proyektə əlavə etmək
23.7 Kitabxana üçün siniflər yaratmaq
23.8 Sinifləri namespace-lərə daxil etmək

24.1 “#define” preprosessoru
24.2 Şərt direktivləri

25.1 Qurulması
25.2 Simvol escape-ləri
25.3 Simvol sinifləri
25.4 Grouping constructs
25.5 “Quantifier”
25.6 “Backreference constructs”
25.7 Alternation constructs
25.8 Substitution
25.9 Mürəkkəb konstraktlar
25.10 “Regex” sinifi

26.1 Istisna sinifləri
26.2 Istisnaların aradan qaldırılması
26.3 Istifadəçi istisnaları
26.4 “Try-Catch-finally” bloku
26.5 Unhandled exceptions
26.6 “SQL” exceptions
26.7 “Overflow” Exceptions

27.1 Baza anlayışı
27.2 Verilənlər bazasının modelləri
27.3 “Relational” modeli
27.4 Bazaya qoşulmaq
27.5 Cədvəl yaratmaq
27.6 Baza əməliyyatlarını icra etmək
27.7 “Select records”
27.8 “Insert records”
27.9 “Update records”
27.10 “Delete records”
27.11 DataSet, DataTable, DataAdapter sinifləri

28.1 İ/O sinifləri
28.2 FileStream sinifi
28.3 Fayl əməliyyatları
28.4 Fayllardan oxumaq və yazmaq
28.5 BinaryWriter sinifi
28.6 Windows fayl sistemi
28.7 “DirectoryInfo” sinifi
28.8 “FileInfo” sinifi

29.1 Atributun təyin olunması
29.2 Predefined atributlar
29.3 AttributeUsage
29.4 Conditional
29.5 “Obsolete”
29.6 İstifadəçi atributu yaratmaq
29.7 Istifadəçi atributunu tətbiq etmək

30.1 Reflection proqramları

31.1 Accessors
31.2 Abstract properties

32.1 Indekserlərin istifadəsi
32.2 Overload olunmuş indekserlər

33.1 Delegate-in qurulması
33.2 Delegate-in inisiallaşdırılması
33.3 Multicasting of delegates
33.4 Delegate-lərin istifadə olunması
33.5 Covariance və Contravariance
33.6 Action Delegates
33.7 Func Delegates

34.1 Event-lə delegate-in birgə istifadəsi
34.2 Predefined event types
43.3 Event varisliyi

35.1 “ArrayList” sinifi
35.2 “HashTable” sinifi
35.3 “SortedList” sinifi
35.4 “Stack” sinifi
35.5 “Queue” sinifi
35.6 “BitArray” sinifi

36.1 Xüsusiyyətləri
36.2 Generic metodlar
36.3 Generic delegate-lər

37.1 Pointer-lər
37.2 Pointer-lərin metodlara göndərilməsi
37.3 Pointer-lərdən istifadə edərək massiv elementlərindən istifadə
37.4 UnSafe kodun kompilyasiya olunması

38.1 Thread həyat dövrü
38.2 Thread sinifinin xüsusiyyətləri
38.3 Thread sinifinin metodları
38.4 Thread yaratmaq
38.5 Thread – ləri idarə etmək
38.6 “Async” və “await”-in istifadəsi
38.7 Thread – ləri silmək