Müddət: 2 Ay - 30 Saat

Qiymət: Aylıq 125 AZN

Qeydiyyat, kod (VBA) qeydləri

Kod Pəncərəsi, properties Window, layihə Explorer pəncərəsi, Modul, İstifadəçi forması, Sinif təyinatları, Prosedurun tərifi, Dəyişən təsvir

Sabitlər, Tək və iki ölçülü seriya, Qərar (şərt)

^, *, /, \, +, -, &, Mod Operatorları

=, <>, <,>, <=,> =, İstədiyi, Operatorlar

Qeyd, Və ya, Xor, Eqv, Imp Operators

Çərçivə, aralıq, səhifə, kitab üzərində aparılan əməliyyatlar

Silmək, ofset Əməliyyatı, prosedurların tanınması

Forma xüsusiyyətləri, Forma tədbirləri, Formaları idarə etmək, Xəta yoxlama

Xəta kodları və açıqlamalar, VBA nümunə proqramları

Kriteriyaya dair məlumat meyarlarına məlumatların köçürülməsi, şərti formatlaşdırmanın yerinə yetirlməsi, qruplaşdrma, qrafik yaratmaq, Excel - Access Əlaqələri