Müddət: 6 Ay - 100 Saat

Qiymət: Aylıq 140 AZN

1.1.1 Giriş
1.1.2 Komputer nədir?
1.1.3 Proqramlaşdırma dilləri
1.1.4 Əməliyyat sistemləri
1.1.5 Java, WWW və dahası
1.1.6 Java dilinin xüsusiyyəti, APİ, JDK, İDE
1.1.7 Sadə Java proqramı
1.1.8 Java proqramını yaratmaq, kompilyasiya etmək və icra etmək
1.1.9 Proqramlaşdırma stili və dokumentasiya
1.1.10 Proqramlaşdırma səhvləri
1.1.11 Java proqramlarını NetBeans-də yazmaq
1.1.12 Java proqramlarını Eclipse-də yazmaq

1.2.1 Giriş
1.2.2 Sadə proqram yazmaq
1.2.3 Konsoldan verilən daxil etmək
1.2.4 Verilən tipləri
1.2.5 Parameterized tiplər
1.2.6 Intersection tiplər
1.2.7 Unicode anlayışı
1.2.8 Separator anlayışı
1.2.9 Type-safe anlayışı
1.2.10 Dəyişənlər
1.2.11 Identifikatorlar
1.2.12 Volatile dəyişənlər
1.2.13 Integral tiplər və dəyişənlər
1.2.14 Tip çevrilmələri
1.2.15 Qadağan olunmuş tip çevrilmələri
1.2.16 Lokal və sinif dəyişənləri
1.2.17 Əlaqələndirmə blokları və ifadələri
1.2.18 Sabitlər
1.2.19 Ad qaydaları
1.2.20 Ədəd verilən tipləri və əməliyyatları
1.2.21 Ədəd verilənləri
1.2.22 Operator ardıcıllığı
1.2.23 Artırma və azaltma operatorları
1.2.24 Ədəd tipli verilənlərin çevrilməsi
1.2.25 Ümumi səhvlər

1.3.1 Giriş
1.3.2 Boolean verilən tipi
1.3.3 If bloku
1.3.4 If-else bloku
1.3.5 Iç-içə if
1.3.6 Ümumi səhvlər
1.3.7 Təsadüfi ədədlər generasiya etmək
1.3.8 Əlaqə operatorları
1.3.9 Ədədlərin müqayisəsi operatorları
1.3.10 Bərabərlik operatorları
1.3.11 Məntiqi operatorlar
1.3.12 Unary operatorlar
1.3.13 Switch bloku
1.3.14 Şərt ifadələri
1.3.15 Operatorların ardıcıllığı və əlaqəliliyi
1.3.16 Cast operatorları
1.3.17 Debugging

1.4.1 Giriş
1.4.2 Ümumi riyazi funksiyalar
1.4.3 Simvol verilən tipi və əməliyyatları
1.4.4 String tipi (Sinifi)
1.4.5 Sətir əməliyyatları
1.4.6 Sətirin hissələrə bölünməsi
1.4.7 Konsol çıxışının formatlaşdırılması
1.4.8 Math sinifinin istifadəsi
1.4.9 Multiplication operatoru
1.4.10 Division operatoru
1.4.11 Remainder operatoru
1.4.12 Shift operatorları
1.4.13 Sətirlərin birləşdirilməsi operatoru
1.4.14 Ədədlərin formatlaşdırılması

1.5.1 Giriş
1.5.2 While dövr operatoru
1.5.3 Do-while dövr operatoru
1.5.4 For dövr operatoru
1.5.5 Genişləndirilmiş for dövr operatoru
1.5.6 Iç-içə dövr
1.5.7 Ədəd səhvlərinin minimuma yendirilməsi

1.6.1 Return bloku
1.6.2 Throw bloku
1.6.3 Synchronized bloku
1.6.4 Break bloku
1.6.5 Continue bloku
1.6.6 Try bloku
1.6.7 Try-catch-Finally bloku
1.6.8 Iç-içə try-catch bloku
1.6.9 Assert bloku

1.7.1 Giriş
1.7.2 Metodun təsviri
1.7.3 Metodun çağırılması
1.7.4 Void metodlar
1.7.5 Virtual metodlar
1.7.6 Metodlara arqument göndərmək
1.7.7 Modullaşdırılmış kod
1.7.8 16-lıq ədədlərin 10-luq ədədlərə çevrilməsi
1.7.9 Metodların overload edilməsi
1.7.10 Dəyişənlərin blokları
1.7.11 Təsadüfi simvollar generasiya etmək
1.7.12 Synchronized metodlar
1.7.13 Native metodlar
1.7.14 Abstrakt metodlar

1.8.1 Giriş
1.8.2 Konstruktorun təsviri
1.8.3 Formal parametləri
1.8.4 Yazılış qaydası
1.8.5 Konstruktorların modifikatorları
1.8.6 Generic konstruktorlar
1.8.7 Konstruktor tipləri
1.8.8 Konstruktorların overload edilməsi
1.8.9 Default konstruktor anlayışı

1.9.1 Giriş
1.9.2 Massivin əsasları
1.9.3 Massiv tipləri
1.9.4 Massiv dəyişənləri
1.9.5 Massivlərin kopiya edilməsi
1.9.6 Massivlərin metodlara göndərilməsi
1.9.7 Massiv qaytaran metodlar
1.9.8 Metodların dəyişən saylı arqumentləri
1.9.9 Massivlərin axtarışı
1.9.10 Massivlərin sortlaşdırılması
1.9.11 Arrays sinifi haqqında
1.9.12 Komanda pəncərəsi arqumentləri

1.10.1 Giriş
1.10.2 İki-ölçülü massivlərin əsasları
1.10.3 Iki ölçülü massivlər üzərində əməliyyatlar
1.10.4 Metodlara iki-ölçülü massivlərin göndərilməsi
1.10.5 Çox ölçülü massivlər

2.1.1 Giriş
2.1.2 Siniflərin və obyektlərin yaradılması
2.1.3 Obyekt verilənlərinin inisiallaşdırılmasının ardıcıllığı
2.1.4 Java obyektinin həyat dövrü
2.1.5 Konstruktorlardan istifadə
2.1.6 Referens dəyişənlər
2.1.7 Java kitabxanasında olan siniflərin istifadəsi
2.1.8 Java paketi
2.1.9 Adlı paketlər
2.1.10 Adsız paketlər
2.1.11 Import anlayışı
2.1.12 Faydasız import-lar
2.1.13 Static import
2.1.14 Java-da listener-lərdən istifadə
2.1.15 Statik dəyişənlər, sabitlər və metodlar
2.1.16 “final” açar sözünün istifadəsi
2.1.17 Modifikatorlar
2.1.18 “Public” modifikatoru
2.1.19 “Protected” modifikatoru
2.1.20 “Private” modifikatoru
2.1.21 “Static” blokunun istifadəsi
2.1.22 Static inisiallaşdırıcı
2.1.23 Data field encapsulation
2.1.24 Metodlara arqument olaraq obyeklərin göndərilməsi
2.1.25 Obyektlərin massivi
2.1.26 Dəyişməyən obyektlər və siniflər
2.1.27 Dəyişənlərin blokları
2.1.28 This referensi
2.1.29 Getter-lər və Setter-lər
2.1.30 “İS-A” və “HAS-A” əlaqələri
2.1.31 “Garbage collection”
2.1.32 “Wrapper” siniflər
2.1.33 “Autoboxing” anlayışı
2.1.34 Obyektlərin yaddaşa yazılması
2.1.35 Seriallaşdırılmış obyekti fayla yazmaq
2.1.36 Java daxiletmə və xaricetmə axınları
2.1.37 Obyekt serializasiyası
2.1.38 “Serializable” interfeysi
2.1.39 “Transient” dəyişənlərdən istifadə
2.1.40 Obyektin “deserializing” olunması

2.2.1 Giriş
2.2.2 Sinif abstraksiyası və enkapsulasiyası
2.2.3 Obyektlər üzərində düşünmək
2.2.4 Sinif əlaqələri
2.2.5 Sinif üzvləri
2.2.6 “Strictfp” sinifləri
2.2.7 “Super” interfeyslər
2.2.8 Sinif modifikatorları
2.2.9 “Final” metodlar və dəyişənlər
2.2.10 Primitiv verilən əməliyyatları
2.2.11 Primitiv tiplərin avtomatik çevrilməsi
2.2.12 “Bigİnteger” və “BigDecimal” sinifləri
2.2.13 String sinifi
2.2.14 “Concrete” sinif anlayışı
2.2.15 “StringBuilder” və “StringBuffer” sinifləri
2.2.16 Dizayn nümunələri

2.3.1 Giriş
2.3.2 Üst və alt siniflər
2.3.3 “super” açar sözünün istifadəsi
2.3.4 Metodların override edilməsi
2.3.5 Overriding və overloading
2.3.6 Object sinifi
2.3.7 Polimorfizm
2.3.8 Dynamic binding
2.3.9 Obyektlərin cast edilməsi
2.3.10 “instanceof” operatoru
2.3.11 “ArrayList” sinifi
2.3.12 List-lər üçün faydalı metodlar
2.3.13 List və massivlərin bir birinə çevrilməsi
2.3.14 Protected verilən və metodlar
2.3.15 Preventing extending and overriding

2.4.1 Giriş
2.4.2 Proqramlaşdırmada istisna anlayışı
2.4.3 Istisnaların tipləri
2.4.4 Ümumi istisna sinifləri və kateqoriyaları
2.4.5 Sinxron olmayan istisnalar
2.4.6 Try-with-resources bloku
2.4.7 File sinifi
2.4.8 File input və output
2.4.9 Web-dən verilənlərin oxunması

2.5.1 Giriş
2.5.2 Locale sinifi
2.5.3 PropertyResourceBundle sinifinin istifadəsi
2.5.4 ListResourceBundle sinifinin istifadəsi
2.5.5 NumberFormat sinifi
2.5.6 DateFormat sinifi

2.6.1 Giriş
2.6.2 “Abstrakt” siniflər
2.6.3 Abstrakt Number sinifi
2.6.4 Calendar və GregorianCalendar
2.6.5 Interfeyslər
2.6.6 Annotasiyaların tipləri
2.6.7 Rational sinifi
2.6.8 “Final” siniflər
2.6.9 Sinif dizaynı

2.7.1 Giriş
2.7.2 Java-da Text I/O
2.7.3 Binary I/O Sinifləri
2.7.4 Fayl əməliyyatları
2.7.5 Tekst fayla yazmaq
2.7.6 Tekst fayldan oxumaq
2.7.7 Obyekt I/O
2.7.8 Random-Access Faylları

3.1.1 JavaFX, Swing və AWT
3.1.2 JavaFX proqramının sadə strukturu
3.1.3 Pəncərələr, istifadəçi nəzarətləri və fiqurlar
3.1.4 Property binding
3.1.5 Node-ların ümumi xüsusiyyətləri və metodları
3.1.6 Color sinifi
3.1.7 Font sinifi
3.1.8 İmage və İmageView sinifləri
3.1.9 Layout Panes
3.1.10 Shapes
3.1.11 ClockPane sinifi

3.2.1 Giriş
3.2.2 Hadisə və hadisə mənbələri
3.2.3 Registering handlers and handling events
3.2.4 Iç-içə siniflər
3.2.5 Anonim iç-içə siniflər
3.2.6 Lambda ifadələri
3.2.7 Maus hadisələri
3.2.8 Klaviatura düyməsi hadisələri
3.2.9 Listeners for observable objects
3.2.10 Animasiya

3.3.1 Giriş
3.3.2 “Label” komponenti
3.3.3 “Button komponenti
3.3.4 “Checkbox” komponenti
3.3.5 “RadioButton” komponenti
3.3.6 “TextField” komponenti
3.3.7 “TextArea” komponenti
3.3.8 “ComboBox” komponenti
3.3.9 “ListView” komponenti
3.3.10 “ScrollBar komponenti
3.3.11 “Slider” komponenti
3.3.12 Video və Audio

4.1.1 Giriş
4.1.2 “Fibonaççi” ədədlərinin hesablanması
4.1.3 “Rekursiv” köməkçi metodları
4.1.4 Iterasiya

4.2.1 Giriş
4.2.2 Generic siniflər və interfeyslər
4.2.3 Generic metodlar
4.2.4 Obyekt massivinin sortlaşdırılması
4.2.5 “WildCard” Generic tipləri
4.2.6 Generic-də əməliyyatlar

4.3.1 Giriş
4.3.2 Collections haqqında
4.3.3 Iteratorlar
4.3.4 List-lər
4.3.5 Comparator interfeysi
4.3.6 List-lər və kolleksiyalar üçün statik metodlar
4.3.7 Vector və Stack sinifləri
4.3.8 Queues və Priority Queues
4.3.9 Linked listlər

4.4.1 Giriş
4.4.2 Sets haqqında
4.4.3 Sets və Lists müqayisəsi
4.4.4 Maps haqqında
4.4.5 Singleton anlayışı
4.4.6 Dəyişilməyən Collections

4.5.1 Giriş
4.5.2 Alqortimin effektivliyini hesablamaq
4.5.3 Big O haqqında
4.5.4 Alqoritmin vaxt mürəkkəbliyini analiz etmək
4.5.5 Dinamik proqramlaşdırma ilə fibonaççi ədədlərinin tapılması
4.5.6 Euclid alqoritminin istifadəsi

4.6.1 Giriş
4.6.2 Yerləşdirmə sortlaşdırma
4.6.3 Bubble sortlaşdırma
4.6.4 Birləşdirmə sortlaşdırma
4.6.5 Sürətli sortlaşdırma
4.6.6 Heap sortlaşdırma
4.6.7 Bucket və Radix sortlaşdırma
4.6.8 External sortlaşdırma

4.7.1 Giriş
4.7.2 Elementlərin silinməsi
4.7.3 Iteratorlar

4.8.1 Giriş
4.8.2 Rebalancing trees
4.8.3 Insert metodunun override edilməsi
4.8.4 Implementing rotations
4.8.5 AVLTree sinifi

4.9.1 Giriş
4.9.2 HashSet haqqında
4.9.3 HashMap haqqında
4.9.4 Hash funksiyaları
4.9.5 Istifadəsi

4.10.1 Giriş
4.10.2 Sadə qraf terminalogiyaları
4.10.3 Qrafın modelləşdirilməsi

5.1.1 Giriş
5.1.2 Thread haqqında
5.1.3 Sleep və Yield
5.1.4 Task və thread yaradılması
5.1.5 Thread sinifi
5.1.6 Thread Pools
5.1.7 Thread sinxronizasiyası
5.1.8 Wait / notify mexanizmi
5.1.9 Enum haqqında
5.1.10 Sinxronizasiyada blokların istifadəsi
5.1.11 Thread əlaqələri
5.1.12 Növbə əməliyyatları
5.1.13 Deadlocks
5.1.14 Thread blokları
5.1.15 Sinxronlaşmış kolleksiyalar
5.1.16 Paralel proqramlaşdırma
5.1.17 Atomik dəyişənlər
5.1.18 ThreadFactory haqqında
5.1.19 ThreadLocalRandom sinifi

5.2.1 Giriş
5.2.2 Client/Server haqqında
5.2.3 İnetAddress sinifi
5.2.4 Obyektlərin göndərilməsi və qəbul edilməsi

5.3.1 Giriş
5.3.2 Əlaqəli verilənlər bazası sistemləri
5.3.3 SQL
5.3.4 JDBC anlayışı
5.3.5 PerparedStatement sinifi
5.3.6 CallableStatement sinifi
5.3.7 Tranzaksiyaların tətbiq olunması