Müddət: 6 Ay - 100 Saat

Qiymət: Aylıq 140 AZN

1.1 Ilk python proqramı
1.2 Komanda pəncərəsi
1.3 Python identifikatorlar
1.4 Python açar sözlər
1.5 Kod sətirləri
1.6 Python-da sitatlar
1.7 PyPi saytı haqqında
1.8 Kommentlər
1.9 Boş sətirlərin istifadəsi
1.10 Istifadəçi daxil etməsi
1.11 Tək sətirdə çox komanda
1.12 Python-da arqumentlər

1.1 Dəyişənlərə dəyərlərin mənimsədilməsi
1.2 Standart verilən tipləri
1.3 Python-da ədədlər
1.4 Python-da sətirlər
1.5 Python-da listlər
1.6 Python-da massivlər
1.7 Python-da kortejlər
1.8 Verilən tiplərinin çevrilməsi

1.1 Operatorların tipləri
1.2 Riyazi operatorlar
1.3 Müqayisə operatorları
1.4 Mənimsətmə operatorları
1.5 Məntiqi operatorlar
1.6 BitWise operatorları
1.7 Eynilik operatorları
1.8 Python-da operatorların sırası

1.1 If bloku
1.2 If-else bloku
1.3 Elif bloku

1.1 While dövr operatoru
1.2 Sonsuz dövr
1.3 For dövr operatoru
1.4 Dövrlərdə else blokunun istifadəsi
1.5 Iç-içə dövr
1.6 Dövr nəzarət blokları
1.7 Break bloku
1.8 Continue bloku
1.9 Pass bloku

1.1 Ədəd tiplərinin çevrilməsi
1.2 Təsadüfi ədəd funksiyaları
1.3 Triqanometrik funksiyalar
1.4 Riyazi sabitlər

1.1 Sətirlər üzərində əməliyyatlar
1.2 Escape simvolları
1.3 Xüsusi sətir operatorları
1.4 Sətirlərin formatlaşdırılması operatoru
1.5 Unicode
1.6 Sətir metodları

1.1 Listlərin elementləri
1.2 List-ə elementlərin daxil edilməsi
1.3 List elementlərinin redaktə edilməsi
1.4 List elementlərinin silinməsi
1.5 List əməliyyatları
1.6 Iç-içə listlər
1.7 Funksiyalar və metodları

1.1 Kortejlərin qiymətləri
1.2 Redaktə edilməsi
1.3 Kortej elementlərinin silinməs
i 1.4 Sadə kortej əməliyyatları
1.5 Kortej funksiyaları

1.1 Lüğətin elementləri
1.2 Lüğətin elementlərinin silinməsi
1.3 Lüğət açarlarının xüsusiyyətləri
1.4 Python lüğət funksiyaları

1.1 Hazırki tarix
1.2 Formatlanmış tarix
1.3 Kalendar
1.4 Time modulu
1.5 Kalendar modulu

1.1 Funksiya yaratmaq
1.2 Funksiyanı istifadə etmək
1.3 Fuksiyaya arqument göndərmək
1.4 Funksiya arqumentləri
1.5 Tələbli arqumentlər
1.6 Açar söz arqumentləri
1.7 Default arqumentlər
1.8 Dinamik saylı arqumentlər
1.9 Anonim funksiyalar
1.10 Return bloku
1.11 Dəyişənlərin blokları
1.12 Qlobal və lokal dəyişənlər

1.1 Import bloku
1.2 From...import bloku
1.3 From...import * bloku
1.4 PYTHONPATH Dəyişəni
1.5 Namespace anlayışı
1.6 Python-da paketlər

1.1 Ekranın çap olunması
1.2 Klaviaturadan verilən daxil etmək
1.3 Raw_input funksiyası
1.4 Input funksiyası
1.5 Faylların açılması və bağlanması
1.6 Open funksiyası
1.7 Close metodu
1.8 Fayllara oxumaq və yazmaq
1.9 Fayl əməliyyatları
1.10 Python-da qovluqlar
1.11 Qovluq əməliyyatları

1.1 Assert bloku
1.2 Istisna nədir?
1.3 Istisnaların tutulmas
ı 1.4 Try-finally bloku
1.5 Istisnanın arqumenti
1.6 Istifadəçi istisnaları

1.1 Obyekt yönümlu proqramlaşdırma terminalogoiyasına giriş
1.2 Sinif yaradılması
1.3 Obyektlərin yaradılması
1.4 Konstruktor anlayışı
1.5 Sinif atributları haqqında
1.6 Obyektlərin silinməsi
1.7 Sinif varisliyi
1.8 Metodların override olunması
1.9 Metodların overload olunması
1.10 Operatorların overload olunması
1.11 Data hiding anlayışı

1.1 Match funksiyası
1.2 Search funksiyası
1.3 Axtarış və yerdəyişmə
1.4 Regular-expression nümunələri
1.5 Regular-expression misalları
1.6 Backreferences

1.1 CGİ nədir?
1.2 CGİ arxitekturası
1.3 İlk CGİ proqramı
1.4 HTTP başlıq
1.5 CGİ dəyişənləri
1.6 GET və POST metodları
1.7 GET metodunun istifadəsi
1.8 POST metodunun istifadəsi
1.9 CGİ proqramında Checkbox data
1.10 CGİ proqramında RadioButton data
1.11 CGİ proqramında Text Area data
1.12 CGİ proqramında Drop Down Box data
1.13 CGI – da cookies
1.14 Cookie-lərin müəyyən olunması
1.15 File Upload misalı
1.16 “File Download” dialog box

1.1 MySQldb haqqında
1.2 MySQLdb – nin yüklənməsi
1.3 Verilənlər bazasına qoşulmaq
1.4 Bazada cədvəl yaratmaq
1.5 İNSERT Əməliyyatı
1.6 READ Əməliyyatı
1.7 UPDATE Əməliyyatı
1.8 DELETE Əməliyyatı
1.9 Tranzaksiya anlayışı
1.10 COMMİT Əməliyyatı
1.11 ROLLBACK Əməliyyatı
1.12 Səhvlərin araşdırılması

1.1 Socket anlayışı
1.2 Socket modulu
1.3 Server Socket metodları
1.4 Client Socket metodları
1.5 General Socket metodları
1.6 Sadə server
1.7 Sadə client
1.8 Python internet modulları

1.1 HTML E-mail göndərmək
1.2 E-mail – lə faylların göndərilməsi

1.1 Thread anlayışı
1.2 Yeni thread yaratmaq
1.3 Threading modulu
1.4 Threading modulundan istifadə edərək Thread yaratmaq
1.5 Thread-lərin sinxronlaşdırılması
1.6 Thread-də növbələrin nizamlanması

1.1 XML nədir?
1.2 XML çeviricilər
1.3 SAX istifadəsi
1.4 Make_parser metodu
1.5 Parse metodu
1.6 ParseString metodu
1.7 DOM APİ-ları

1.1 Tkinter haqqında
1.2 Qrafik komponentlər
1.3 Button komponenti
1.4 Canvas komponenti
1.5 Checkbutton komponenti
1.6 Entry komponenti
1.7 Frame komponenti
1.8 Label komponenti
1.9 Listbox komponenti
1.10 MenuButton komponenti
1.11 Menu komponenti
1.12 Message komponenti
1.13 Radiobutton komponenti
1.14 Scale komponenti
1.15 Scrollbar komponenti
1.16 Text komponenti
1.17 Top level komponenti
1.18 Spin box komponenti
1.19 PanelWindow komponenti
1.20 LabelFrame komponenti
1.21 tkMessageBox komponenti
1.22 Standart atributlar
1.23 Ekran ölçüləri
1.24 Rənglər
1.25 Font-lar
1.26 Bitmaps
1.27 Kursorlar

1.1 Genişlənmələrin yüklənməsi
1.2 Genişlənmələrin import edilməsi
1.3 Qiymətlərin göndərilməsi və qaytarılması

1.1 Səhvlərin aşkar olunması proqramından istifadə
1.2 Proqram ilə virtual mühitin yaradılması
1.3 Pyİnstaller ilə proqramın yüklənməsi
1.4 Pdoc ilə dokumentasiyaların yaradılması
1.5 Pydbgr ilə proqramın debug edilməsi
1.6 PyUnit ilə proqramın test edilməsi
1.7 İSort ilə kodların nizama salınması